Kodex společnosti

Společnost OEM Automatic, spol. s r. o. je členem mezinárodní skupiny OEM. V duchu politiky zavedené a dodržované mateřskou společností se sídlem ve Švédském království, OEM směřuje k vybudování úzkých a dlouhodobých vztahů se svými obchodními partnery, dodavateli i zákazníky. Každý zaměstnanec OEM i každý obchodní zástupce OEM svým jednáním a chováním utváří charakter této skupiny. Svým jednáním a chováním pak ovlivňují tyto osoby pohled ostatních na OEM. Proto dbá OEM na dodržování zásad a uznávání hodnot uvedených v tomto kodexu chování. Nejen díky tomu se těší OEM dobré pověsti ze strany zákazníků, dodavatelů i obchodních partnerů.

Dokument byl přijat představenstvem společnosti OEM International v prosinci roku 2013. Obsahuje pokyny pro všechny společnosti skupiny OEM (dále jen „OEM“).

Kodex je pro OEM vodítkem jak vystupovat v rámci svých podnikatelských aktivit, přičemž se vždy řídí základními principy slušnosti. Tento kodex se vztahuje na zaměstnance stejně jako na obchodní zástupce a uplatňuje se nejen v rámci vnitřních vztahů, ale i ve vztahu k obchodním partnerům, dodavatelům a zákazníkům.

Společnost se při své činnosti zavazuje kromě jiného dodržovat právní předpisy účinné v České republice, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

OEM Automatic

1. Lidská práva

OEM respektuje a prosazuje ochranu mezinárodně přijímaných lidských práv a zaručuje jejich nezneužívání.

2. Boj proti korupci

Musí být prosazována dobrá pověst OEM zahrnující její čestnost, bezúhonnost a odpovědnost a jakákoliv účast v úplatkářství, vydírání nebo korupci v jakékoliv formě není ze strany OEM tolerována.

3. Odpovědnost za životní prostředí

OEM prosazuje a podporuje environmentální odpovědnost, stejně jako inovativní vývoj produktů a služeb, který přináší ekologické a sociální výhody.

 4. Svoboda sdružování

Pokud to místní a příslušné právní předpisy dovolují, mohou všichni zaměstnanci OEM vytvářet sdružení nebo se připojovat ke sdružením a mají právo na kolektivní vyjednávání.

5. Nucené a povinné práce

V OEM není tolerována žádná forma nucené nebo povinné práce a všichni zaměstnanci mají právo opustit zaměstnání v souladu s ustanoveními své pracovní smlouvy nebo příslušných právních předpisů.

6. Práce dětí

OEM absolutně odmítá všechny formy dětské práce nebo jiného vykořisťování dětí. Zaměstnávání osob mladších 15 let nebo osob, které nedokončily povinnou školní docházku je nepřípustné, stejně jako vykonávání nebezpečných prací osobami mladšími 18 let.

7. Zákaz diskriminace

Různorodost mezi zaměstnanci OEM je brána jako pozitivní a nikdo nesmí být diskriminován z důvodu své rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, národnosti, rodinného statusu, těhotenství, náboženského vyznání, politického přesvědčení, etnického nebo sociálního původu, sociálního postavení, věku, členství ve sdružení nebo z důvodu invalidity. Sexuální obtěžování ve formě fyzického nebo psychického zneužívání je v OEM zakázáno stejně jako zastrašování či jiné vyhrožování.

8. Princip předběžné opatrnosti

Udržitelnost je v OEM klíčovým pojmem. Z tohoto důvodu, je-li to možné, nevyužívá OEM neobnovitelné zdroje. OEM se totiž řídí principem předběžné opatrnosti ve vztahu k ekologickým hrozbám, což znamená, že dává přednost materiálům udržitelným, obnovitelným a šetrnějším k životnímu prostředí před těmi nebezpečnými.

9. Zájmy spotřebitele

Při jednání se zákazníky OEM dodržuje pravidla spravedlivého obchodu, trhu a reklamy. OEM také zaručuje, že poskytované zboží a služby splňují veškeré právní normy a požadavky na ně kladené.

10. Ochrana hospodářské soutěže

OEM provádí veškeré své podnikatelské aktivity v souladu s účinnými zákony a jinými právními předpisy a zdržuje se jakýchkoliv dohod narušujících hospodářskou soutěž.

Kodex společnosti OEM Automatic ve formátu PDF

Další informace:

 

Služba pro vnitřní oznamování

Skupina OEM Group usiluje o udržení otevřeného podnikatelského prostředí a vysoké úrovně etiky v podnikání. Služba pro vnitřní oznamování představuje kanál pro oznamování podezření na odchylky od našich pokynů pro etické jednání. Chceme dělat to, co je správné - díky naší službě pro vnitřní oznamování.

Službu whistleblowing lze využít k upozornění na závažná rizika protiprávního jednání, která postihují lidi, naši organizaci, společnost nebo životní prostředí. Vaše hlášení může obsahovat informace o trestných činech, nesrovnalostech a porušeních nebo jiných akcích porušujících právní předpisy EU nebo vnitrostátní právní předpisy v kontextu práce.

Službu whistleblowing poskytuje externí partner Qnister, www.qnister.com, aby byla zajištěna anonymita. Komunikační kanál je šifrován a chráněn heslem. Všechny zprávy budou zpracovány jako důvěrné.

Oznámit událost

 

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail