Udržitelnost

AKČNÍ PLÁN K NÁPOMOCI PŘI DOSAŽENÍ GLOBÁLNÍCH CÍLŮ PROGRAMU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OSN

Důstojná práce a hospodářský růst

 

Globální cíl a jeho jednotlivé podcíle:


 • Udržovat ekonomický růst.
 • Dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti.
 • Snížit podíl mladých lidí, kteří nepracují ani nestudují.
 • Chránit práva a podporovat bezpečné a stabilní pracovní podmínky.
 • Zakoupit koše na recyklovaný odpad na každé podlaží Společnosti a rovněž do skladu.
 • Zajistit dvakrát týdně odvoz odpadu z daných podlaží a skladu.
 • Vést zaměstnance k minimální produkci odpadu a k třídění odpadu.
 • Nabízet 1x ročně bezplatnou 14-denní stáž pro studenty technických středních škol.
 • Strukturovaný formulář pro roční a pololetní hodnotící pohovory.
 • Otevřená komunikace a platforma ve firmě pro všechny zaměstnance.

 

Činnosti napomáhající dosažení cíle:


 1. Používat recyklované materiály.
 2. Využívat zdroje s ohledem na jejich udržitelnost.
 3. Zajistit spravedlivost při odměňování zaměstnanců.
 4. Odstranit jakékoliv formy diskriminace zaměstnanců.
 5. Nabízet spravedlivé podmínky zaměstnancům a požadovat stejný postup i u dodavatelů naší společnosti.
 6. Věnovat se podnětům zaměstnanců.
 7. Zrevidovat směrnice nacházející se v Kodexu chování a Antidiskriminačním kodexu Společnosti.
 8. Zajistit prezentaci ohledně aktivit týkajících se udržitelnosti ve skupině OEM vedením společnosti, a to všem zaměstnancům.
 9. Zajistit minimální růst prodeje každý rok o 10 %.
 10. Požadovat po zaměstnancích vyplnění dotazníku spokojenosti, a to každé dva roky.
 11. Uskutečnit s každým zaměstnancem minimálně jedenkrát za rok reflexní pohovor se současným stanovením cílů pro následující rok.
 12. Poskytnout příležitost mladým lidem do 25 let nabídkou zaměstnání na juniorní pozici.

Klimatická opatření

 

Globální cíl a jeho jednotlivé podcíle:


 • Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně.
 • Reportovat emise CO2.
 • Omezit celkový počet najetých kilometrů zaměstnanci v rámci výkonu práce.
 • Omezit počet služebních cest letadlem.
 • Regulovat přepravu vícero zboží jednomu a tomu stejnému zákazníkovi.

 

Činnosti napomáhající dosažení cíle:


 1. Zamezit spalování fosilních paliv, využívat obnovitelné zdroje energie.
 2. Vyvarovat se procesům, které souvisí s ohrožením klimatu a přírodními katastrofami.
 3. Omezit procesy, při kterých vznikají skleníkové plyny.
 4. Zajistit, aby se ve firmě nepoužívaly zastaralé technologie nebo infrastruktura škodící životnímu prostředí.
 5. Reportovat emise CO2.
 6. Omezit celkový počet najetých kilometrů zaměstnanci v rámci výkonu práce.
 7. Omezit nabídku služebních vozů poskytovaných na operativní leasing na vozy, s nimiž jsou spojeny nižší emise.
 8. Omezit počet služebních cest letadlem.
 9. Regulovat přepravu vícero zboží jednomu a tomu stejnému zákazníkovi.

Rovnost mužů a žen

 

Globální cíl a jeho jednotlivé podcíle:


 • Uznávat a oceňovat neplacenou péči a domácí práce.
 • Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování.
 • Dodržování všech platných firemních směrnic a nařízen.

 

Činnosti napomáhající dosažení cíle:


 1. Zajistit, aby měli všichni zájemci o zaměstnání rovnocenné podmínky v přijímacím procesu.
 2. Nabízet stejné platové ohodnocení zaměstnancům a zaměstnankyním na stejné pozici.
 3. Aktivně prosazovat a transparentně řešit gender témata na pracovišti. Vyžadovat rovné zacházení s muži a ženami i u dodavatelů.
 4. Vymezit se nulovou tolerancí proti sexuálnímu násilí a obtěžování.
 5. Zaměstnankyním, které pečují o malé děti vycházet vstříc v možném výkonu práce z domova, popřípadě ve zkráceném úvazku.
 6. Etický kodex OEM Automatic.
 7. Služba oznámení (whistleblowing).

Průmysl, inovace a infrastruktura

 

Globální cíl a jeho jednotlivé podcíle:


 • Zmodernizovat infrastrukturu a zdokonalit vybavení průmyslových podniků.
 • Rozšířit stávající portfolio produktů a systémů určených k měření a monitoringu spotřeby elektrické energie, případně jiných medií (voda, vzduch, apod.)

 

Činnosti napomáhající dosažení cíle:


 1. Podporovat inkluzivní a udržitelné industrializace.
 2. Eliminovat procesy, které mohou být škodlivé pro společnost nebo životní prostředí.
 3. Snížit množství odpadu na minimum.
 4. Včasně platit povinné poplatky a daně za účelem umožnění efektivního fungování trhu.
 5. Investovat do nových technologií a chytrých řešení.
 6. Zaměřit se na komponenty kompatibilní s platformou Průmysl 4.0.
 7. Aktivně spolupracovat se stávajícími dodavatel během vývoje nových produktů.
 8. Rozšířit stávající portfolio produktů a systémů určených k měření a monitoringu spotřeby elektrické energie.
 9. Komunikovat s dodavateli ohledně rozšíření produktového portfolia.

Report udržitelnosti skupiny OEM

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail