Všeobecné obchodní podmínky

OEM Automatic, spol. s r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby, IČ: 43875416, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5448 (dále jen „Společnost“).

1.  Společnost je dodavatelem komponentů pro průmyslovou automatizaci (dále jen „Zboží“).

2. Společnost dodává Zboží odběratelům na základě objednávek odběratelů za podmínek stanovených smlouvou o dodávce Zboží a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Odběratelem se rozumí právnická osoba či osoba, která jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání – podnikatel. Tyto VOP se nevztahují na smluvní vztahy uzavřené mezi Společností a spotřebitelem. VOP Společnosti nejsou dotčeny všeobecnými obchodními podmínkami pro internetový prodej, když každý z těchto dokumentů se vztahuje na jiný druh obchodu a tyto VOP se nevztahují na vztahy/smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu.

3. Objednávkou odběratele se rozumí objednávka dodání Zboží učiněná faxem, elektronicky (e-mailem), popř. telefonicky. Na základě objednávky zboží Společnost zpracuje potvrzení objednávky (nabídka k uzavření smlouvy o dodávce Zboží), v němž budou uvedeny:

(a) specifikace Společnosti (dodavatele) a odběratele;

(b) číslo objednávky;

(c) specifikace objednaného Zboží, jeho množství a ceny;

(d) lhůta dodání Zboží;

(e) způsob dodání Zboží;

(f) způsob úhrady a splatnost kupní ceny.

(dále jen „Potvrzení objednávky“)

4. Potvrzení objednávky bude vystaveno ze strany Společnosti jako dodavatele a zasláno odběrateli faxem, poštou nebo elektronicky (scan Potvrzení objednávky e-mailem). Odběratel Potvrzení objednávky podepíše a podepsané zašle zpět Společnosti faxem, poštou nebo elektronicky (scan Potvrzení objednávky e-mailem). Doručením Potvrzení objednávky, podepsaného odběratelem, Společnosti dochází k uzavření smlouvy o dodávce Zboží, která se řídí těmito VOP.

5. Kupní cena Zboží bude stanovena podle aktuálního ceníku Společnosti, platného ke dni vystavení Potvrzení objednávky. Odběratelé jsou Společností průběžně informováni o výši kupní ceny Zboží a jejích změnách.

6. Zboží bude odběrateli dodáno ve lhůtě a způsobem stanovenými v Potvrzení objednávky. K dodávce Zboží bude přiložen dodací list a faktura-daňový doklad. Společnost je oprávněna prodloužit lhůtu dodání Zboží, vždy je však povinna odběratele o této skutečnosti předem informovat. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, pokud Společnost prodlouží lhůtu dodání na více než dvojnásobek lhůty stanovené v Potvrzení objednávky. V případě, že odběratel změní Potvrzení objednávky, považuje se takto změněné Potvrzení objednávky za objednávku zcela novou (viz odst. 3. těchto VOP).

7. Společnost je oprávněna odmítnout objednávku odběratele. Společnost není povinna odmítnutí objednávky odběratele jakkoliv odůvodňovat. O zrušení objednávky bude odběratel informován telefonicky anebo elektronickou poštou.

8. Kupní cenu dodaného Zboží je odběratel povinen uhradit na základě faktury-daňového dokladu vydaného Společností a přiloženého k dodávce Zboží. Splatnost kupní ceny Zboží je stanovena na 14 dnů od jeho doručení, není-li v Potvrzení objednávky stanoveno jinak.

9. Při prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny Zboží nebo její části je Společností účtována smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny Zboží nebo její neuhrazené části za každý den prodlení.

10. Práva a povinnosti mezi Společností a odběratelem, vzniklé z uzavřené smlouvy o dodávce zboží, se řídí českým právním řádem. Závazkový vztah založený smlouvou mezi Společností a odběratelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Odběratel odesláním objednávky souhlasí s tím, že promlčecí lhůta pro uplatnění práv Společnosti ze smlouvy se v souladu s ustanovením § 630 občanského zákoníku prodlužuje na 10 let ode dne, kdy bude možné toto právo uplatnit poprvé.

11. Správcem osobních údajů je Společnost. 

12. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů v rámci obchodních vztahů.

13. Kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku zprostí škůdce povinnosti k náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl škůdce v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.

14. V případě uplatnění nároku na náhradu škody ze strany odběratele vůči Společnosti se sjednává limitace náhrady škody do souhrnné celkové výše objednávky, resp. celkové ceny uvedené v kupní smlouvě, ke které se uplatněný nárok na náhradu škody vztahuje.

15. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 10. 2022 a ruší veškerá předchozí VOP. Znění těchto VOP může Společnost kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

Všeobecné obchodní podmínky ve formátu PDF

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail