Reklamační řád

 • 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
  • 1.1.Společnost OEM Automatic, spol. s r.o., se sídlem Pražská 239, 250 66 Zdiby, IČO: 43875416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5448 (dále jen jako „Společnost“ nebo „OEM Automatic“) vydává tento Reklamační řád (dále jen jako „Reklamační řád“) za účelem informování svých Odběratelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží, včetně informací o tom, kde a jakým způsobem lze uplatnit reklamaci.
  • 1.2.Tento Reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“), pokud v tomto Reklamačním řádu není výslovně uvedeno jinak.
  • 1.3.Uzavřením kupní smlouvy se Společností Odběratel zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tímto Reklamačním řádem a zároveň vyjadřuje, že se seznámil s jeho obsahem.
  • 1.4.Odběratelem se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která uzavřela smlouvu o koupi zboží v rámci své podnikatelské činnosti, včetně prodeje zboží prostřednictvím e-shopu Společnosti – internetové stránky www.oemautomatic.cz, a která má na nákupním dokladu (faktuře) uvedeno minimálně jedno z následujících identifikačních čísel: IČO, DIČ, resp. jejich kombinaci (dále jen jako „Odběratel“).
  • 1.5.Zbožím se rozumí komponenty pro průmyslovou automatizaci, specifikované jednotlivě podle technických parametrů uváděných Společností v nabídkovém listu nebo v e-shopu, které byly předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a Odběratelem (dále jen „Zboží“).

   

 • 2. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ
  • 2.1.Zboží má vady, nebylo-li Odběrateli dodáno v množství, jakosti a provedení určeném v kupní smlouvě. Pokud jakost a/nebo provedení nebyly v kupní smlouvě určeny, Zboží má vady, nebylo-li dodáno v jakosti a/nebo provedení, které se hodí k účelu určenému v kupní smlouvě nebo není-li tento účel v kupní smlouvě určen, k účelu, ke kterému se takové Zboží zpravidla používá. Za vady Zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje kupní smlouva a vady v dokladech potřebných k užívání Zboží. Za vady Zboží se považuje i porušení povinnosti Společnosti Zboží zabalit a/nebo vyřídit k přepravě způsobem dohodnutým v kupní smlouvě.
  • 2.2.Společnost odpovídá za vady Zboží, které mělo Zboží v době přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele, i když se vada stane zjevnou až po této době. Společnost odpovídá rovněž za vady Zboží, které vzniknou po době uvedené v předchozí větě, je-li způsobena porušením povinností Společnosti vyplývajících z kupní smlouvy.

    

 • 3. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  • 3.1.Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, za kterou Společnost odpovídá, má Odběratel právo tuto vadu reklamovat za podmínek uvedených v tomto Reklamačním řádu, pokud nejsou v kupní smlouvě dohodnuty jiné reklamační podmínky.

   

 • 4. PODMÍNKY UPATNĚNÍ REKLAMACE
  • 4.1.Odběratel je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele.
  • 4.2.Odběratel je povinen při používání Zboží dodržovat podmínky pro jeho použití uvedené v návodu k použití (pokud byl se Zbožím návod k použití dodán), podmínky uvedené v příslušných technických normách vztahujících se k používání dodaného Zboží a je také povinen dodané Zboží používat v souladu s účelem a způsobem jeho použití. V opačném případě Společnost nenese odpovědnost za vady Zboží, které vzniknou v důsledku nesprávného používání Zboží.
  • 4.3.Odběratel je povinen Zboží vykazující vady, za které odpovídá Společnost, reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil.
  • 4.4.Zboží musí být při reklamaci úplné, čisté a nepoškozené ve smyslu obecně závazných právních předpisů týkajících se konkrétního zboží.
  • 4.5.Příslušenství Zboží nemůže být samostatným předmětem reklamace. Pokud se vada vyskytne pouze na příslušenství Zboží, Objednatel je povinen při uplatnění reklamace Společnosti předat/zaslat úplné Zboží s příslušenstvím. V opačném případě je Společnost oprávněna reklamaci jako neopodstatněnou zamítnout.

   

 • 5. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  • 5.1. Odběratel může reklamaci uplatnit:
   • §osobně na provozovně Společnosti na adrese: OEM Automatic, spol. s r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby každý pracovní den v době od 8:00 hodin. do 16:30 hodin;
   • zasláním reklamovaného Zboží s dokumentací uvedenou v bodě 5.2. níže na adresu Společnosti: OEM Automatic, spol. s r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby na náklady Odběratele.
  • 5.2. Při uplatnění reklamace některým ze způsobů uvedených v bodě 5.1. výše Odběratel předloží/zašle Společnosti:
   • Zboží, které je předmětem reklamace spolu s dodaným příslušenstvím;
   • řádně a zcela vyplněný a podepsaný reklamační formulář, který je zveřejněn na webové stránce Společnosti: www.oemautomatic.cz/kontakty/reklamace;
   • fakturu, na jejímž základě byla uhrazena kupní cena za reklamované Zboží;
   • záruční list, je-li předmětem reklamace Zboží, ke kterému byl záruční list dodán.

     

 • 6. LHŮTA NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  • 6.1. Lhůta na uplatnění reklamace je 6 měsíců od dodání Zboží a v případě skrytých vad Zboží maximálně 2 roky od dodání Zboží.
  • 6.2. Společnost se s Odběratelem může dohodnout i na delší lhůtě, než je uvedena v bodě 6.1. Reklamačního řádu, přičemž za tímto účelem musí Odběratel společnost písemně kontaktovat prostřednictvím e-mailu: [email protected], nebo jiným způsobem běžným a zaužívaným mezi smluvními stranami a požádat Společnost o prodloužení lhůty k reklamaci. Rozhodnutí o prodloužení reklamace je ve výlučné pravomoci Společnosti, přičemž Odběratel na prodloužení lhůty k reklamaci dle tohoto bodu Reklamačního řádu nemá právní nárok.

    

 • 7. ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  • 7.1. Odběrateli zaniká nárok reklamovat vady Zboží, zejména, nikoli však výlučně, v následujících případech:
   • dnem uplynutí lhůty k reklamaci;
   • porušením ochranných pečetí nebo jiných ochranných částí Zboží;
   • §odstraněním výrobního čísla Zboží nebo z důvodu jeho nečitelnosti;
   • Zboží je nepřiměřeně znečištěné;
   • Zboží bylo poškozeno přírodními živly;
   • Zboží bylo poškozeno nevhodnými pracovními podmínkami (prašnost, vlhkost, chemické působení, mechanické přetížení, nesprávné skladování a podobně);
   • Zboží bylo poškozeno mechanicky nebo hrubou silou;
   • Zboží bylo použito v rozporu s technickou dokumentací – například. nadměrným zatížením zařízení;
   • Zboží bylo poškozeno neodbornou manipulací, instalací a zanedbanou údržbou;
   • Zboží bylo poškozeno počítačovými viry;
   • Zboží bylo poškozeno použitím neoriginálního spotřebního materiálu (například: šrouby, kabely, lepidla);
   • Zboží bylo poškozeno neodbornou dodatečnou montáží (demontáží) komponent ke Zbožím;
   • Zboží bylo poškozeno během přepravy zajištěné Odběratelem;
   • Zboží bylo poškozeno nesprávným servisním zásahem Odběratele nebo třetí osoby;
   • Nesprávným používáním došlo ke změně vlastností Zboží z důvodu jeho nadměrného opotřebování.
  • 7.2. Odběrateli zanikají nároky z vad Zboží v případě, že Odběratel neuplatní své nároky z vad Zboží reklamací ve smyslu tohoto Reklamačního řádu bez zbytečného odkladu poté, co:
   • Odběratel vady zjistil;
   • Odběratel měl při vynaložení odborné péče vady zjistit při prohlídce Zboží v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

   

 • 8. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  • 8.1.O přijaté reklamaci Společnost Odběrateli bez zbytečného odkladu vystaví a předá/zašle písemné potvrzení o tom, kdy právo z vad Zboží uplatnil (doklad o reklamaci), který bude obsahovat:
   • datum uplatnění reklamace;
   • stručný popis reklamovaného Zboží;
   • informaci o tom, kdy a kde bylo Zboží zakoupeno;
   • cena, za jakou bylo Zboží zakoupeno;
   • stručný popis vady, případně jak k vadě došlo;
   • razítko a podpis pracovníka, který reklamaci obdržel;
   • kontaktní údaje Odběratele (jméno, příjmení, adresa, telefonický případně e-mailový kontakt);
   • případně i volbu nároku Odběratele z vad Zboží.
  • 8.2.Společnost vyřídí reklamaci v přiměřené lhůtě s ohledem na charakter reklamované vady Zboží a nárok, který Odběratel uplatňuje ve smyslu OZ. Předpokládanou lhůtu pro vyřízení reklamace oznámí Společnost Odběrateli bez zbytečného odkladu po přijetí reklamace.
  • 8.3.V případě uznání reklamace může být způsob vyřízení reklamace určen jedním z níže uvedených způsobů, například:
   • přiměřená sleva z kupní ceny;
   • dodání chybějícího Zboží;
   • §výměna Zboží;
   • §oprava Zboží;
   • §odstranění právních vad Zboží;
   • §odstoupení od kupní smlouvy.
  • 8.4.Způsob vyřízení reklamace Zboží je na rozhodnutí Společnosti. Volba nároku Odběratele podle bodu 8.3. Reklamačního řádu není pro Společnost závazná a má pouze informační charakter.
  • 8.5.Společnost je povinna o vyřízení reklamace vydat Odběrateli písemný doklad. Tímto písemným dokladem je Servisní protokol a dopis (na požádání) seznamující Odběratele o vyřízení reklamace nebo e-mailová či SMS zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace.
  • 8.6.Po vyřízení reklamace Společnost zašle opravené, vyměněné nebo doplněné Zboží spolu s písemnými doklady podle bodu 8.5 Odběrateli, a to na náklady Společnosti.

   

 • 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 9.1.Na práva a povinnosti mezi smluvními stranami neupravenými v tomto Reklamačním řádu se vztahují Všeobecné obchodní podmínky Společnosti a příslušná ustanovení OZ.
  • 9.2.Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce Společnosti.

 

Ve Zdibech, dne 1. 1. 2024

 

Reklamační řád ve formátu PDF

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail