Všeobecné obchodní podmínky e-shop

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Společnost je dodavatelem komponentů pro průmyslovou automatizaci (dále jen „Zboží“).
2. Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”) a použijí se na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, který Společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.oemautomatic.cz (dále jen „e-shop“) a vztahují se výhradně na případy, kdy na straně kupujícího je právnická osoba či osoba, která jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání – podnikatel (dále jen „Kupující“).
3. Všeobecné obchodní podmínky Společnosti nejsou těmito obchodními podmínkami dotčeny. Každý z těchto dokumentů se vztahuje na jiný druh obchodu a tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny vztahy/smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu.
4. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností.

II. REGISTRACE DO E-SHOPU
1. Kupující, který má zájem o nákup Zboží prostřednictvím e-shopu, musí být registrován v systému Společnosti.
2. Registraci je možné provést prostřednictvím registračního formuláře Společnosti nacházejícího se na stránkách Společnosti www.oemautomatic.cz.  Odesláním formuláře došlo k podání žádosti o registraci.
3. Registrace je omezena zejména kapacitně a Společnost má plné právo bez uvedení důvodu registraci odmítnout nebo zrušit. O odmítnutí či zrušení registrace stejně jako objednávky Společnost informuje Kupujícího telefonicky anebo elektronickou poštou dle údajů uvedených při registraci.
4. Po provedení registrace bude Kupujícímu uděleno přihlašovací jméno a heslo, které bude zasláno na email kupujícího, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
5. Kupující se zavazuje chránit přihlašovací jméno a heslo a nezpřístupnit je třetí osobě. Přístupové údaje k e-shopu jsou nepřenosné.
6. Registrací do e-shopu a odesláním objednávky Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Společností zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje Kupujícího mohou být Společností předávány třetím osobám, zejména osobám dopravujícím zboží.
7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Společnosti na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webové stránce e-shopu je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Nabídkou k uzavření smlouvy je objednávka Kupujícího a k uzavření kupní smlouvy mezi Společností a Kupujícím dochází doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Společností zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „potvrzení objednávky“).
2. Kupující vyplní objednávkový formulář na webových stránkách e-shopu. V objednávce musí být zejména uvedeno objednávané Zboží, identifikační údaje Kupujícího (název, IČ, sídlo, zápis v rejstřících …), způsob úhrady kupní ceny Zboží a údaj o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží (dále jako „objednávka“).
3. Společnost zašle Kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednávky prostřednictvím elektronické pošty potvrzení objednávky, které bude obsahovat:
(a) specifikaci Společnosti (dodavatele) a Kupujícího (odběratele);
(b) číslo objednávky;
(c) specifikaci objednaného Zboží, jeho množství a ceny;
(d) způsob dodání Zboží a lhůtu dodání Zboží (NEZÁVAZNÁ);
(e) způsob úhrady a splatnost kupní ceny.
4. Společnost je oprávněna odmítnout objednávku, přičemž odmítnutí přijetí objednávky Kupujícího nemusí Společnost odůvodňovat. O zrušení objednávky bude Kupující informován telefonicky anebo elektronickou poštou dle údajů uvedených v objednávce.
5. Jakékoli změny či doplnění objednávky platí za uznané a pro Společnost závazné okamžikem jejich potvrzení Společností. Mezi smluvními stranami jsou závazné pouze písemné dohody a ujednání. K jakýmkoli ústním dohodám či dodatkům k uzavřeným smlouvám činěným zaměstnanci Společnosti bez jejich písemného potvrzení vedením Společnosti se nepřihlíží.
6. Náklady spojené s balením a dodáním Zboží jsou uváděny na webových stránkách e-shopu. Tyto informace na webových stránkách e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
7. Ceny jsou uváděny včetně daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
8. Společnost může Kupujícímu poskytnout slevy či rabaty. Na slevu ani rabat není přímý nárok. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Společností Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Zboží bude Kupujícímu dodáno ve lhůtě a způsobem zvoleným a potvrzeným v potvrzení objednávky. K dodávce Zboží bude přiložen dodací list a faktura-daňový doklad. Společnost je oprávněna prodloužit lhůtu dodání Zboží v případě prodlení dodavatelů Společnosti s dodávkou objednaného Zboží, vždy je však povinna Kupujícího o této skutečnosti předem informovat. V případě, že v důsledku nepředvídaných, neovlivnitelných a nezaviněných okolností dojde k prodlení s dodáním delší než 15 dní, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy o dodávce zboží.
2. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, popřípadě je nezbytné Zboží uskladnit, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, popř. náklady na uskladnění. Nevyzvedne-li si či nepřevezme-li si Kupující Zboží ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byl povinen si jej vyzvednout či jej převzít, je Společnost oprávněna po předchozím upozornění Kupujícího Zboží prodat. V případě prodeje nevyzvednutého Zboží si v případě již zaplaceného Zboží Společnost jednostranně započte náklady na uskladnění či opětovné doručování.
3. Nebezpečí škody na zboží přechází ze Společnosti na Kupujícího okamžikem odeslání Zboží Společností Kupujícímu, a to i v případě dílčích dodávek či hrazení dopravy Společností. V ostatních případech dodáním Zboží Kupujícímu.
4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.
5. Pokud se Kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny, je Společností účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny nebo její neuhrazené části za každý den prodlení.
6. Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím Společnosti.
7. Kupní cenu dodaného Zboží je Kupující povinen uhradit na základě faktury-daňového dokladu vydaného Společností a přiloženého k dodávce Zboží. Splatnost kupní ceny Zboží je stanovena na 14 dnů, není-li v Potvrzení objednávky stanoveno jinak.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce Společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Společnosti nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, že promlčecí lhůta pro uplatnění práv Společnosti ze smlouvy se v souladu s ustanovením § 630 občanského zákoníku prodlužuje na 10 let ode dne, kdy bude možné toto právo uplatnit poprvé.
4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od.1.4.2016
5. Znění těchto obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
6. Kupující byl s těmito obchodními podmínkami Společnosti řádně seznámen, souhlasí s nimi a tento souhlas svou objednávkou Zboží a jejím potvrzením stvrzuje.